Bakgrunden till Fontänhuset Sköndal

2008 påbörjades en förstudie med stöd av Allmänna Arvsfonden. Uppdraget var att undersöka förutsättningarna för att starta och driva ett Fontänhus på Stora Sköndal.
Uppdraget var att titta på vilka behov som finns.
Tidigt stod det klart att behoven av en fungerande arbetsinriktad rehabilitering för gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa är stora.
Utbudet av verksamheter som fokuserar på yngre är litet och i många avseenden obefintligt.
 
De flesta verksamheter är öppna för alla åldrar, men har inte lyckats attrahera den yngre målgruppen. Ett genomgående svar från yngre människor med psykisk ohälsa är att de ofta väljer bort befintliga verksamheter pga. hög medelålder bland deltagarna. Den ”kulturkrock” som uppstår när yngre nyinsjuknade möte äldre långtidssjuka är ingen nyhet.